REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLMAR.NET.PL

I. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego b2b.olmar.net.pl (dalej „Sklep”) jest firma Holmar Sp. z.o.o SPk  z siedzibą w Częstochowie ul. Turkusowa 41 42-280 zarejestrowana w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pod numerem 3738, REGON 363800156 NIP 5742059801.

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową asortymentu który jest ujęty w serwisie za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

II. Dane kontaktowe

Infolinia Biuro Obsługi Klienta – 34 314 24 90 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-16 adres e-mail : bok@holmar.net.pl

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć:

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat;

b) Każda osoba prawna;

c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www.b2b.holmar.net.pl

3) Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 7-16.

4.1) Zamówienia składane do godz. 13.00 mogą być realizowane tego samego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta .

5) Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

c) Sposób dostawy

d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego:

a) W ciągu 4 dni roboczych przesyłką kurierską , lub dłuższym po wcześniejszym poinformowaniu kupującego jeśli towar będzie należało sprowadzić na magazyn bądź z zagranicy .

8) Zamówione towary są dostarczane na adres podany przez Zamawiającego.

9) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający ;

a) Powyżej 600zł/NETTO zamówienia będą realizowane na koszt firmy HOLMAR (nie dotyczy promocji i wyprzedaży)

10) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

11) Ceny towarów, które nie występują na magazynie, są ostatnimi cenami sprzedaży i mogą ulec zmianie.

12) Dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

13) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

14) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

15) Ceny podane w Sklepie ważne są tylko w ofercie internetowej.

16) Ceny towarów obowiązujące w Sklepie obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta/Firmę towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.b2b.holmar.net.pl

17) W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

18) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

19) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu / adres e-mail w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.

20) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy, wówczas sklep ma prawo anulować zamówienie..

21) Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: faktura VAT lub faktura Imienna

22) Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do chwili zmiany statusu zamówienia na „roboczy”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta. Klient ma obowiązek przekazać  dane konta drogą elektroniczną na adres bok@holmar.net.pl. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

23) Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@holmar.net.pl. lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.

24) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Holmar.net.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy HOLMAR Dariusz Holik  z siedzibą w Częstochowie ul. Turkusowa 41 42-280 zarejestrowana w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pod numerem 3738, REGON 241785098 NIP 7010345945 a Zamawiającym.

25) W szczególnych przypadkach Sklep może odstąpić od umowy Sprzedaży, kiedy może zostać naruszone dobre imię, bądź kondycja finansowa firmy bez podania przyczyny.

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;

b) GOTÓWKA – w przypadku osobistego odbioru towaru w sklepie firmowym;

c) PRZELEW BANKOWY – na rachunek: HOLMAR Dariusz Holik Czarna Wieś ul. Słoneczna 8 ,42-133 Węglowice 07 1750 1211 0000 0000 3250 8812 (BNP Paribas)

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za  zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

V. Zwroty i reklamacje

1) Każdą przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu podstawą do  reklamacji jest protokół szkody sporządzony wraz z kurierem w chwili wydania przesyłki.

2) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT, faktura Imienna).

3) Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta.

4) Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5) Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na wypełnionym druku reklamacyjnym. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy holmar.net.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

6) Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową/kurierską na adres: HOLMAR Dariusz Holik E-SKLEP , Ul. Turkusowa 41, 42-280 Częstochowa, z dopiskiem „reklamacja”/”zwrot”

7) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep Internetowy holmar.net.pl naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

8) Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji droga elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta.

9) Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta;

b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera);

c) Towary niezgodne z zamówieniem.

10) Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opisy konserwacji znajdują się na metkach wszystkich produktów odzieżowych/tkaninowych )

11) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.

12) Zamawiający ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie,  nie później jednak  niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.

13) Zwracany produkt powinien być w oryginalnym opakowaniu, wraz z fakturą VAT / Imienną , nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony, powinien być kompletny i odesłany z dowodem zakupu na adres magazynu: ul. Turkusowa 41 42-280 Częstochowa z dopiskiem „zwrot”.

14) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 30 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

16) W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towaru.

VI. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest firma HOLMAR Dariusz Holik  z siedzibą w Częstochowie ul. Turkusowa 41 42-280 zarejestrowana w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pod numerem 3738, REGON 241785098 NIP 7010345945.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.holmar.net.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

VII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa www.b2b.holmar.net.pl za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii flash/html.

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji IE 6 (oraz wersje wyższe), Firefox 2.5 (oraz wersje wyższe),Safari , Opera, Chrome.

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4) firma HOLMAR Dariusz Holik  z siedzibą w Częstochowie ul. Turkusowa 41 42-280 zarejestrowana w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pod numerem 3738, REGON 241785098 NIP 7010345945 zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

Produkt dodany do obserwowanych
Produkt dodany do porównania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.